Get Adobe Flash player

พันธกิจ/เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

2.  ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองสส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสู่กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

5.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม สงบ ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ

6.  ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้คู่คูณธรรม มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

7.  สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม