Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มตราฐาน ร่วมประสานชุมชน

ทุกคนมีสุขภาพอนามัยดี เทคโนโลยีก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด มีจิตสาธารณะ