Get Adobe Flash player

ประวัติ

ประวัติโรงเรียนวัดหูรอ

โรงเรียนวัดหูรอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวง ศึกษาธิการ    จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดนาทุ่ง 2 ตั้งอยู่ในวัดหูรอ  โดยใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียน  จนกระทั่ง  พ.ศ.  2495  เจ้าอาวาสวัดหูรอ  ได้บริจาคที่ดินทางทิศตะวันตกของวัด จำนวน  4  ไร่เศษ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่าและชุมชน  ได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น  และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดหูรอ”  ในปี พ.ศ. 2496

ปี พ.ศ.2512 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคาร แบบ ป.1ก. จำนวน 3  ห้องเรียน  ยาว   27  เมตร  เป็นเงิน  70,000  บาท   เป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก  เรียกว่า  อาคาร 1  สร้างเสร็จและเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2513

ปี  พ.ศ.2514 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารแบบ ป.1ก. จำนวน 3  ห้องเรียน  ยาว   27  เมตร  เป็นเงิน  100,000  บาท  พร้อมอุปกรณ์  สร้างเสร็จ และเปิดใช้งาน ในเดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2514        ขยายการศึกษาภาคบังคับ    และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีหมายเลขย่อตามทะเบียน  ป.  ชพ. 62

ปี  พ.ศ.  2533    ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากทางราชการ     ให้ก่อสร้างอาคารแบบ สปช. 105/29    4 ห้องเรียน   1 หลัง  เป็นเงิน  1,462,000  บาท  เพื่อทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่งถูกพายุเกย์พัดพังเสียหายทั้งหลัง  สร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อวันที่   9   กุมภาพันธ์   2534

ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ให้สร้างอาคารโสตทัศนูปกรณ์(ห้องคอมพิวเตอร์)    กว้าง  8  เมตร  ยาว  12  เมตร  เป็นอาคารชั้นเดียว  เป็นเงิน  285,500  บาท

ปี  พ.ศ.  2547   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาชะอัง   ให้สร้างห้องประชุม   เป็นเงิน  50,000  บาท  ในการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคาร  สปช. 105/29 กับอาคารโสตทัศนูปกรณ์ (ห้องคอมพิวเตอร์)  โดยได้รับเงินบริจาคจากชุมชน  ในการต่อเติมเทพื้น  ก่อสร้างฝาผนัง  ตีฝ้าเพดาน  เป็นเงิน  250,000  บาท

โรงเรียนวัดหูรอ  จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (ปีการศึกษา 2553) มีนักเรียนจำนวน  160  คน    ระดับปฐมวัย  จำนวน   48  คน  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  112  คน  จัดเป็น  8  ห้องเรียน

การจัดการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหูรอ  ได้มีการพัฒนางานในด้านวิชาการอยู่ตลอดเวลา  เช่น  การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  การปรับกระบวนการเรียนการสอน  เน้นกระบวน การคิดเป็นสำคัญ  นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้  และชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี

โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ และจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทำให้โรงเรียนวัดหูรอได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจ และมีความเชื่อมั่นต่อการศึกษาของโรงเรียน ว่าสามารถพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพตามต้องการได้ โดยได้ส่งบุตรหลานเพิ่มมากขึ้นทุกปีและส่งผลให้โรงเรียนวัดหูรอ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นโรงเรียนแกนนำในด้านต่าง ๆ และประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลดีเด่นในระดับประเทศหลายรางวัล  เช่น

–   ในปี พ.ศ.  2551  โรงเรียนวัดหูรอได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี  2551    ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา  ระดับประเทศ

–   ในปี พ.ศ. 2552  โรงเรียนวัดหูรอ ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ        ระดับเพชร  ระดับประเทศ   ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

– ในปี พ.ศ.  2552  โรงเรียนวัดหูรอ ได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษา  และพลศึกษาดีเด่น  ระดับประถมศึกษา

– ในปี พ.ศ.  2552  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนิยมไทย  จากกระทรวงพาณิชย์

–  ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนวัดหูรอ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2553 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก